Kushtet e Përdorimit

VËREJTJE: ME PËRDORIMIN E KËSAJ FAQE- SAJTI INTERNETI, JU PRANONI SE KENI LEXUAR, KUPTUAR DHE PRANONI TË GJITHA KUSHTET E PËRDORIMIT (NË TEKSIN E MËTUTJESHËM ") DHE PAJTOHENI SE JENI TË DETYRUAR TI RESPEKTONI TË GJITHA LIGJET DHE RREGULLAT E APLIKUARA. NËSE NUK I PRANONI KËTO KUSHTE, MOS PËRDORNI KËTË FAQE- SAJT INTERNETI. NE JU BEJMË ME DIJE SE FOTOGRAFITË NË KËTË INTERNET SAJT KANË KARAKTER INFORMUES. JU LUTEMI SHUMË QË KUR TË SHIQONI FOGRAFINË PËR PJESËN QË KËRKONI DHE NUK JENI TË SIGURTË SE A ËSHTË I NJEJTË SI NË FOTOGRAFI ATËHERE NA TELEFONONI.

 

Termet dhe kushtet e përdorimit të webshop-it përcaktohen nga rregullat që lejojnë përdoruesit e këtij shërbimi (në tekstin e mëtejmë "Përdoruesi" ose "Blerësi") të blejnë produkte, në përputhje me rregulloret pozitive ligjore që rregullojnë këtë fushë.

 

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar kushtet e përdorimit, në përputhje me elementet e reja të ofertës dhe / ose rregulloret ligjore, të cilat do të kërkonin nga përdoruesi të kontrollonte informacionin lidhur me kushtet e përdorimit para çdo blerjeje.

 

1.Përdorimi i internet sajtit

 

I gjithë materiali në faqen tonë është i mbrojtur me të drejtën e autorit dhe çdo përdorim i paautorizuar mund të përbëjë shkelje të Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të Njeriut, Ligjin mbi Markat Tregtare ose ligje të tjera në fushën e Pronësisë Intelektuale. Nëse nuk tregohet ndryshe diku tjetër në këtë faqe, ju mund të shikoni, kopjoni, printoni ose shkarkoni të gjithë përmbajtjen ekskluzivisht për përdorim personal, jo-komercial dhe për qëllime informimi, me kusht që të gjitha njoftimet e të drejtës së autorit apo të ndonjë informacioni tjetër pronësor të përmbajtura në dokumentin origjinal mbani në të gjitha kopjet. Ju nuk mund ta ndryshoni përmbajtjen e kësaj faqeje në asnjë mënyrë, as të riprodhoni ose shfaqni publikisht, të kryeni, shpërndani ose ta përdorni atë ndryshe për qëllime publike ose komerciale.

 

2.Privatësia e shenimeve

 

Për të procesuar me sukses blerjen e Përdoruesit, është e nevojshme që Blerësi të futë detajet e sakta të emrit dhe mbiemrit, telefonit të kontaktit, adresën e e-mailit dhe adresën e dorëzimit, dhe në rastin e një personi juridik: emrin e saktë të personit juridik, adresën e selisë, emri i personit juridik që realizon blerjen, personin kontaktues të telefonit, personin e kontaktit me postë elektronike, numrin e regjistrimit,çertifikatës,TVSH të personit juridik. Me ndihmën e këtyre të dhënave, personeli ynë do të jetë në gjendje të dorëzojë mallrat e blera tek Blerësi.

 

3.Regjistrimi

 

Regjistrimi nuk është i detyrueshëm për të kryer blerje.

Në mënyrë që Blerësi të regjistrohet, duhet të jetë së paku 18 vjeç.

Blerësi mban të gjithë përgjegjësinë për saktësinë dhe plotësimin korrekt të të dhënave të dhëna gjatë regjistrimit në sajtë.
Pas përfundimit të procesit të regjistrimit, Përdoruesi fiton mundësinë për të hyrë në të dhënat me përmbajtje individuale të personalizuar, siç janë detajet e porosisë, listën e dëshiruar sipas preferencës ose statusin e blerjes. Përdoruesi konfirmon me regjistrimin:

  • Të jeni plotësisht të njoftuar dhe të pranoni Kushtet e Përdorimit të web shopit.
  • saktësia dhe plotësimi korrekt në formularin e të dhënave për të dhënat e juaja.
  • të shprehë pëlqimin e qartë, në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, që ne mund të përpunojmë të dhënat personale të shënuara në urdhër për nevojat e të dhënave tona dhe ofrimin e shërbimeve të tjera

Përdoruesit e regjistruar janë të detyruar të ruajnë fjalëkalimin e cila do të ju nevojitet për përdorimin në web-dyqanin e internetit gjatë gjithë kohës ,dhe nuk preferohet asnjëherë që atë të ju tregoni palëve të treta. Nëse e shkelin këtë detyrim, përdoruesit e bëjnë këtë vetëm në përgjegjësinë e tyre dhe mbajnë përgjegjësi të plotë për dëmin e çdo dëm që rezulton nga përdorimi i tillë fajsia është e tyre.

 

4.Porosia (me dhe pa regjistrim)

 

Blerësi ka mundësinë të dërgojë urdhrat e tij pa regjistrim paraprak në faqet e sajtit. Nëse Blerësi zgjedh një opsion blerjeje pa regjistrim, ai përsëri kërkohet të futë të dhënat e nevojshme për porosinë, megjithëse ky informacion nuk është i ruajtur në bazën e të dhënave të përdoruesit dhe as Blerësi nuk mund të përdorë të dhënat e porosisë për nevoja të tij për blerjet tjera ose të shiqoj porositë e veta detaje apo listën sipas dëshirave.

 

Blerësi që ka përfunduar procesin e regjistrimit, gjatë blerjes së ardhshme, hyn vetëm në emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin dhe ka mundësinë për të parë dhe redaktuar porosinë e tij, të shof dhe dhe ndryshoj listën sipas dëshirës.

 

Porosia nëpërmjet faqes është në dispozicion për të gjitha produktet që kanë afër emrit foton dhe butonin "fute në shportë. Porosia merret duke klikuar mbi këtë buton dhe në këtë mënyrë produkti i dëshiruar futet në shportë. Përmbajtjen e shportës Blerësi mund të shiqojë, ndryshojë dhe porosit.

 

Blerësi ka mundësi të zgjedhë mënyren e pagesës.

 

5.Pranimi porosisë

 

Pas përfundimit të porosisë, në ekran do të shfaqet mesazhi që tregon se porosia është e suksesshme, dhe në emailin që Blerësi ka lënë për kontakt do të përcillet emaili për të konfirmuar porosinë. Nëse Blerësi nuk merr një mesazh-email , është e nevojshme të kontrolloni korrektësinë e adresës së postës elektronike që keni lënë kur jeni regjistruar, ose urdhëron dhe raporton problemin.

 

Ne rezervojmë të drejtën, në rast se ekziston një kontradiktë ose pasiguri e caktuar në të dhënat e regjistruara të Blerësit ose vetë formulari i porositjes, përpara se të vazhdohet me përpunimin, ai do ta verifikohet atë në mënyrë që të vërtetojë të dhënat e specifikuara nga Përdoruesi dhe ta kontaktojë atë me email ose me telefon për të korrigjuar paqartësitë dhe shpërndarjen më efikase të produkteve të urdhëruara .

 

Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën, nëse nuk jemi në gjendje të dorëzojmë të gjitha produktet e porosituara, të dorëzojmë produktet në dispozicion nga produktet e zgjedhura, ku paraprakisht do të njoftoheni me email ose me telefon tek blerësi, me një marrëveshje dhe një shënim mbi shpërndarjen e produkteve të mbetura.
 

Ne rezervojmë të drejtën e anulimit të urdhëresave, pasi Blerësi do të njoftohet me e-mail që ai ka treguar gjatë regjistrimit / porosisë, ose me telefon.

 

Pas marrjes së urdhrit dhe vlefshmërisë së të të dhënave të porosisë, ne afrohemi me përpunimin e porosive. Ne do të njoftojmë blerësin për çdo ndryshim në statusin e porosisë duke dërguar një email njoftimi në adresën e emailit të kontaktit që blerësi ka lënë me rastin e porosisë.

 

6.Rezervimi

 

Produktet që Blerësi vendos në kosh në procesin e blerjes nuk janë të rezervuara edhe pas përfundimit të porosisë. Produkti është i rezervuar vetëm pas konfirmimit nga Shitësi, të cilin ne do t'i dorëzojmë Blerësit me shkrim në formën e njoftimeve me email.

 

autotrupi.com rezervon të drejtën, edhe pas dërgimit të konfirmimit të blerësit se është në gjendje të dorëzojë mallrat e porositura, të anulojë një pjesë ose urdhër të plotë në rast se nuk është në gjendje të dorëzojë produktin e porositur, por do ta informojë blerësin për këtë dhe zgjidhjen e mundshme me e-mail.
 

7.Çmimi

 

Çmimet e produkteve janë në Euro. Produktet e paraqitura në faqen e internetit janë subjekt i ndryshimit të çmimeve deri në konfirmimin e blerjes ose rendit. autotrupi.com garanton çmimin në ditën e blerjes, pavarësisht nga ndryshimi eventual i çmimit përpara dorëzimit.

 

autotrupi.com rezervon të drejtën për të realizuar ndryshimin e çmimeve të artikujve të caktuar në baza ditore, të gjitha në mënyrë që të sigurojë që përfituesit të përfitojnë gjatë periudhës së promovimit dhe veprimeve, pasi Blerësi do të jetë i qartë dhe i informuar me kohë.

 

8.Pagesat

 

Ne ofrojmë lloje të ndryshme pagesash. Mënyra e pagesës Blerësi zgjedh në hapin e fundit pas përfundimit të porosisë në faqen e internetit.

 

8.1.Deklarata e konvertit

 

Pasi që të gjitha çmimet janë në Euro, ne jemi të detyruar të përmendim që të gjitha pagesat (si në vend ashtu edhe jashtë) do të përpunohen në valutë Euro. Shuma e saktë për t'u ngarkuar nga kartela e kreditit (kur bën pagesa nga jashtë) do të jetë konvertimi i çmimit nga valuta e porosisë në Euro sipas kursit aktual të këmbimit të Bankës Kombëtare të Kosovës . Kur një kartë krediti është huazuar nga jashtë, e njëjta shumë kthehet në monedhën vendase sipas shoqatës së lëshimit të kartës së kreditit. Si rezultat i këtyre konvertimeve, ekziston mundësia për të marrë dallime të vogla me çmimin origjinal që është theksuar në www.autotrupi.com.

 

8.2 Mbrojtja e të dhënave konfidenciale të transaksioneve

 

Kur futni informacionin e kartës së pagesës, informacioni konfidencial transmetohet përmes një rrjeti publik në një formë të mbrojtur (të koduar) duke përdorur protokollin SSL dhe sistemin PKI, si teknologjinë kriptografike aktuale. Siguria e të dhënave gjatë blerjes garantohet nga procesori i kartës së pagesës, Banka Intesa ad Beograd, kështu që procesi i plotë i grumbullimit kryhet në faqet e bankës. Nuk ka informacion në lidhje me kartën e pagesës për sistemin tonë.
 

8.3 Kthimi I mjeteve

 

a) Na kontaktoni duke dërguar e-mail në: [email protected]

 

b) Kur jepni informacionin e nevojshëm, do të krijoni dokumentacionin që do t'ju dërgohet me procedurën e rimbursimit në adresën e emailit që keni lënë gjatë krijimit të porosisë.

 

c) Në rastin e kthimit të mallrave ose rikuperimit të fondeve për një klient që më parë ka bërë një pagesë me një nga kartelet e pagesave, tërësisht ose pjesërisht, dhe pavarësisht nga arsyeja e kthimit, Autotrupi shpk është i detyruar të bëjë rimbursimin vetëm nëpërmjet metodave VISA, EC / MC dhe Maestro. Kjo do të thotë se me kërkesën e Autotrupi shpk . Bëni një rimbursim në llogarinë e përdoruesit të kartës.
 

d) Ju nuk mund ta ndryshoni artikullin e e porositur nga vet ju, pa u kontaktuar dhe pajtuar me operatorët në Autotrupi shpk ,për të ndryshuar ose dërguar në adresat e shënuara në faturën / dërgimin e shënimit. Çdo paketë e tillë do t'i kthehet dërguesit me koston e dërguesit.

 

9.Dërgesa

 

Më tepër rreth dërgesave gjeni në faqen informatat mbi transportin.

 

10.Reklamimet

 

Blerësi ka të drejtë të paraqesë një ankesë në përputhje me dispozitat e Urdhëresës për procedurën dhe mënyrën e zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve për mallrat. Autotrupi.com vepron në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës", nr. 04/L-121. - Ligji).

 

Çdo dëmtim gjatë transportit, mungesa e disa pjesëve dhe mosfunksionimi i mundshëm i një produkti, nga ju kërkohet të plotësoni formularin e dëmtimit të mallrave gjatë transportit. Blerësi është i detyruar të kontrollojë mallrat e pranuara me faturë, dhe nëse ka ndonjë gabim në dërgimin e mallrave, ne do të përpiqemi ta korrigjojmë atë në kohën më të shkurtër të mundshme.

 

Me kërkesën për ankesë, ne do t'ju përcjellim një fletë njoftimi me udhëzime se si të vazhdohet me ankesën dhe ne do të vazhdojmë të përgjigjemi dhe të veprojmë në përputhje me afatet dhe procedurat e përcaktuara.

 

Mos nënshkruani pranimin e dërgesës. Kërkoni nga ndërlidhësi që të prisni derisa të kontrolloni se dëmtimi i paketimit ka shkaktuar dëmtim të vetë produktit ose humbje të pjesëve. Nëse produkti nuk është i dëmtuar dhe të gjitha pjesët janë në numër, nënshkruani marrjen dhe merreni dërgesën.. Nëse produkti është dëmtuar ose duket se mungojnë disa pjesë, refuzoni pranimin e dërgesës dhe plotësoni formularin për dëmtimin e mallrave në transport, në mënyrë që të mund të kompenzojmë dëmin që rezulton në transport nga shërbimi ndërlidhës dhe të dërgojmë pjesën e re.

 

SHËNIM I RËNDËSISHËM: E RËNDËSISHME QË NË FORMULARË TË SHËNONI QË DËMTIMI KA ARDHUR SI PASOJË E TRANSPORTIT. NË KËTË MËNYRË I ZGJEDHIM TË GJITHA PROBLEMET NDAJ DËMTIMIT TË MALLRAVE, NE DO TË MUND TË KOMPENSOHEMI NDERSA JU MERRNI PAISJEN E RE PA KOMPENZIM HARGJIME SHTESË. 

 

Nëse nuk jeni të kënaqur me produktin që keni porositur, mund ta zëvendësoni atë me kushtet e mëposhtme:

  • Të mos kan’ kaluar më shumë se 8 ditë nga marrja e produktit dhe
  • se produkti i kthyer nuk është i përdorur dhe në paketimin / paketimin origjinal me të gjithë dokumentacionin shoqërues, dhe
  • se është paguart rimbursimi për ri-dërgimin si dhe ndryshimi në çmim nëse produkti zëvendësues është më i shtrenjtë - na kontaktoni për udhëzim pagese. 

Nëse plotësohen kushtet e mësipërme, do të jeni në gjendje të zgjedhni tjetrën sipas vendimit tuaj në vend të produktit të kthyer, ose ne do t'i kthejmë paratë në vlerën e produktit që keni kthyer.

 

Kërkesa juaj për ankesë për produktet e blera në dyqanin tonë mund të raportohet duke dërguar një e-mail në adresën duke klikuar këtu jo më vonë se 8 ditë nga data e dorëzimit të porosisë. Pjesa e kërkuar e përmbajtjes së Kërkesës për Reklamacion është numri i transaksionit sipas të cilit është realizuar transaksioni.

 

Ne do t'i përgjigjemi kërkesës suaj në kohën më të shkurtër të mundshme, në përputhje me afatet e përcaktuara ligjërisht, duke dërguar fletëpalosjen e reklamimit në e-mailin që Blerësi ka shënuar si një kontakt, i cili do të përfshijë vendimin tonë për veprime të mëtejshme për çështjen e ankesës së përcjellë.

 

Vetëm për Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni e V.

 

ÇMIME SHUMË TË MIRA ME POROSI ÇDO TË HËNE

 

Çmime të shkëlqyshme!!!
Dorëzimi prej 24-48h
Prej kaliimit të kohës të
parashikuar për dorëzim
Koha e mbetur për porosi:

NE STOK MBI  120.000 ARTIKUJ


ZBRITJE SPECIALE NË TË GJITHA PRODUKTET PËR SERVISE